המבוא לספרי הרמב”ם

Rambam Sefer
Introduction to the Works of the Rambam (Hebrew) By Rabbi Moshe Moscowitz

Introduction to the Works of the Rambam

Since the birth of the Rambam (1138) till today the works of Rabbi Moshe ben Maimon has fascinated and intrigued young and old, Jew and non-Jew, intellectuals and laymen, men and women – perhaps more than any other Jewish person, besides Moshe Rabbeinu. Indeed, ממשה עד משה לא קם כמשה – “from Moshe (Rabbeinu) until “Moshe (Rambam) there was never someone like Moshe”. Countless articles and books have been printed about the Rambam and his works – each one focusing on one aspect.

After years of research Shazak Productions has accomplished the ultimate מבוא – a comprehensive introduction to the life and works of the Rambam.

Open HaMavo and begin the journey of discovery into the life and works of this great giant. It is a unique sefer that combines history and learning. FYI – HaMavo is written in a easy to read Hebrew.

by Rabbi Moshe Moscowitz
472 pages, hardcover

Sample PDF chapters – If you can’t read it… that’s because it is in Hebrew! (which is read from right to left)

 

ספר המבוא לרמבם פתח דבר

ספר המבוא לרמבם פרק א – ולא קם כמשה

ספר המבוא לרמבם פרק ב – הרמבם במצרים

ספר המבוא לרמבם פרק ג – בית רבינו

ספר המבוא לרמבם פרק ד – כתבי הרמבם

ספר המבוא לרמבם פרק ה – פירוש המשניות

Copyright © 2015 Shazak MultiMedia All Rights Reserved